Јесам, био сам и бићу

“...А ГДЕ САМ ЈА БИО...”

Књигом “Јесам, био сам и бићу” – методски приручник III, аутори Ранко и Весна Вуковић, потврђују да језик није ништа друго до слика непосредне стварности. Јер прошлост је садашњост сачувана у нашој меморији, а будуће време нас ипак враћа у садашњост. Ми се орјентишемо искључиво у односу на садашњост и из ње издвајамо елементе који не постоје, али их замишљамо као да постоје (будуће време), или елементе који су постојали (прошло време) и које чувамо меморисане у садашњем тренутку.

Књигу је издао Завод за уџбенике и наставна средства, 2001, Београд. Рецензенти књиге: др. Б.Китаноски, професор ВМА у Београду и проф. др З.Кашић, професор дефектолошког факултета у Београду.

Перфектом се исказују радња, стање или збивање који су се вршили или извршили у прошлости, пре времена говорења. Постоје разлике у значењу перфекта код свршених и несвршених глагола, што смо ми и назначили посебним вежбањем, у практичном делу књиге. Јер перфекат, код великог броја свршених глагола, означава извршење радње, али перфектом, такође, обележавамо и процес у прошлости. Вишесмисленост глаголских облика може да се искористи тако да садашњим временом искажемо будућност. Тако смо искористили дечје познавање презента, да бисмо га повели у будућност, односно да бисмо усвојили још једно време, а то је футур И или футурски презент. Футурски презент може да се употреби у индикативној функцији, да се означи радња која ће се вршити или извршити у будућности, или у модалној, да говорно лице изрази свој лични став.

Како?

Уколико дете зна да чита, тражимо од њега да прочита прилог “ДАНАС”, потом личну заменицу “ЈА”, затим прво лице ПРЕЗЕНТА глагола. Дете би требало само да именује објекат приказан на слици.

После тога, тражимо од детета да чита/ понови “зелени” футурски презент: најпре прилог “СУТРА”, потом краћи облик помоћног глагола ХТЕТИ тј. “ћу”, везник “ДА” и прво лице футурског ПРЕЗЕНТА глагола. Објекат приказан слоком дете треба само да именује.

Затим прелазимо на “црвени” перфекат: прилог “ЈУЧЕ”, краћи облик помоћног глагола ЈЕСАМ тј. “сам”, глагол у ПЕРФЕКТУ и на крају дете именује објекат приказан на слици.

На исти начин обрађујемо сва три лица у једнини и множини.